(14 May 2019) PHROC Nakba Statement (Norwegian): Katastrofen som aldri tar slutt. Stop den pågående Nakba: Beskytt Palestinske flyktninger

PR/NR/140519/15
I dag finnes det 8.61 millioner Palestinske flyktninger og internt fordrevne personer, det vil si at 66 prosent av den Palestinske befolkningen er flyktninger[1] og de utgjør verdens lengste og største flyktning befolkning[2]. Til tross for dette finnes det lite støtte og få tiltak fra internasjonale organer og det internasjonale samfunnet til å implementere rettighetene de har ifølge internasjonal lov[3], FNs resolusjon 194 (1948) og FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 237 (1967).

Siden 1948 har Israel frarøvet Palestinske flyktninger og internt fordrevne personer fra sine fundamentale rettigheter og det er mangel på den internasjonale beskyttelsen de har krav på. Palestinske flyktninger og internt fordrevne personer har i stedet kontinuerlig møt nye hinder og utfordringer, primært drevet av USAs Trump administrasjon. Målet deres er å frigjøre Israel fra deres ansvar og forpliktelser, i tillegg til å eliminere Palestinernes rettigheter til repatriering. Trump Administrasjonen har lansert kampanjer negativt rettet mot United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) og flyktning statusen til Palestinerne, som de har krav på under internasjonal lov. USA har i flere tiår bidratt med økonomisk støtte til UNRWA, men plutselig nå har de bestemt seg for å avslutte bidraget[4]. USA har valgt å frasi seg ansvaret og heller delegere det videre til andre internasjonale land, noe som medfører at den nødvendige støtten ikke lenger vil være tilgjengelig. UNRWA er en essensiell organisasjon som har en stor rolle innenfor arbeid med humanitær støtte til Palestinske flyktninger og internt fordrevne personer og uten USAs støtte vil UNRWA ha store vanskeligheter med å fortsette arbeidet. Trump administrasjonen trosser FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) anbefalinger ved å forsøke å oppheve flyktningstatusen Palestinerne har[5]. Dette er en del av USAs plan for å implementere en ensidig løsning på konflikten og frarøve Palestinerne fra sin rett til tilbakevendelse.

Den pågående Nakba (katastrofen) blir stadig forverret på grunn av Israelsk politikk innen tvangsforflytning av Palestinere i det okkuperte Palestinske området[6]. Dette har i tillegg stor effekt på sekundær forflytting av Palestinske flyktninger, som flyktet til steder slik som Syria og nå befinner seg i en situasjon der de må flykte igjen. Mangelen på internasjonal beskyttelse viser seg også igjennom den urettferdige behandlingen Palestinerne har måttet gjennomgå, i forhold til praksisen som er blitt vist ovenfor andre flyktnings befolkninger. Andregangs Palestinske flyktninger blir ofte behandlet med en diskriminerende praksis når de er tvunget til å flykte til ett tredje land. Her er det viktig å påpeke at disse andre statene og UNHCR er pålagt å gi Palestinerne sin folkerett, på lik linje med andre flyktninger.

Til tross for de overnevnte situasjonene så fortsetter Palestinske flyktninger og internt fordrevne personer å kjempe for sin rett til tilbakevending. “The Great Return March” har pågått i Gaza siden 30 Mars 2018. I Gaza blir kravet på den gjeldene rett til retur møtt med ulovlig og overdreven bruk av makt fra Israelsk militær. Siden 22 Mars 2019 har 195 Palestinere blitt drept av Israelske soldater, 40 av dem barn. Nesten 29,000 Palestinere har blitt skadet, 7,000 av disse er skuddskader[7]. I mai 2018 oppfordret FNs sikkerhetsråd til en uavhengig og åpen etterforskning av voldsbruk mot Palestinere i Gaza og det ble opprettet en undersøkelseskommisjon med mandat fra FNs menneskerettighetsråd. Lederen for kommisjonen, Santiago Canton fra Argentina sa i en uttalelse at “kommisjonen har grunn til å tro at i løpet av The Great March Of Return, så har Israelske soldater begått brudd på universale menneskerettigheter og humanitær folkerett. Noen av disse overtredelsene utgjør krigsforbrytelser og/eller forbrytelser mot menneskeheten og må øyeblikkelig etterforskes…”[8].  I rapporten oppfordrer kommisjonen på det sterkest at FN og medlemslandene innfører internasjonale rettighetsmekanismer, slik som sanksjoner og den internasjonale straffedomstol (ICC) for å etterforske og søke ansvarsskyldighet for de omfattende overgrepene som blir begått.

Mangelen på retten til repatriering for Palestinere gir tillatelse for forlengelse på den pågående Nakba og forverring av situasjonen. Passiviteten til det internasjonale samfunnet påvirker de som allerede er krigsrammede flyktninger, mens det samtidig oppfordrer til videre fordrivelse. Som resultat av dette vil Israel fortsetter å ta god nytte av straffefriheten for internasjonale forbrytelser. Det er derfor nødvendig at tredje part stater øyeblikkelig anerkjenner at man må implementere en rettighetsbasert tilnærming til situasjonen for å finne varige og rettferdige løsninger. Manglende evne til å gjøre dette vil opprettholde statusen slik den er i dag og mangelen på internasjonal beskyttelse vil fortsette. Dette vil føre til at Palestinerne vil fortsette å bli fordrevet fra landet sitt.
 
Det Palestinske menneskerettighetsorganisasjonsrådet (PHROC) anbefaler derfor på det sterkeste at:
  • For å kunne sikre konsekvent og bærekraftig økonomisk støtte til UNRWA er det nødvendig at FNs generalforsamling etablerer et obligatorisk økonomisk støtteapparat. I tillegg til dette er det også nødvendig å utvide mandatet til UNRWA for å sikre at rettsikkerheten er opp til standard og dekker kravene flyktninger har rett på.
  • De ulike FN-byråene og landene, spesifikt UNRWA og UNHCR må opprettholde og oppfylle forpliktelsene og ansvaret de har ved å bistå med beskyttelse, humanitær hjelp og støtte til Palestinske flyktninger. De må også avslutte praksisen ved å diskriminere mot Palestinske flyktninger ved å utelate dem fra internasjonale og/eller nasjonale systemer. Dette omfatter særlig UNHCR praksis ved å utelukke Palestinske flyktninger fra å motta tjenester.
  • FNs medlemsland og UNHRC må vedta og implementere anbefalingene som ble gitt i rapporten fra FN-undesøkelsen (Commission of Inquiry on the oPt Protests). Man må øyeblikkelig implementere internasjonalt ansvar ved å bringe Israel i samsvar ved deres forpliktelser under internasjonal lov, og man må tiltale og holde lovovertredere ansvarlige for forbrytelsene de har begått.
 

[1] 5,545,540 M 1948 refugees registered with UNRWA, 1,161,812 M 1948 unregistered refugees, 1,237,462 M 1967 refugees, 415,876 internally displaced inside the Green Line and 344,599 internally displaced in the oPt. BADIL Survey 9th Edition (under final review).  
[2] UNHCR, The State of the World’s Refugees, April 2006, 106, available at: https://www.unhcr.org/4444afcb0.html.
[3] Rule 132 of Customary IHL; the Fourth Geneva Convention; Universal Declaration of Human Rights; and the International Covenant on Civil and Political Rights.   Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005, and Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985.
[4] “US ends aid to Palestinian refugee agency, UNRWA”, BBC News, 1 September 2018, available at: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45377336;  US Department of State, On US Assistance to UNRWA, 2018, available at:
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/08/285648.htm.
[5] UNHCR, The State of the World’s Refugees, April 2006, Chapter 5, available at: https://www.unhcr.org/4444afcb0.html.
[6] See BADIL’s series on Forced Population Transfer: the Case of Palestine, available here
[7] Al Mezan Center for Human Rights, “Israeli Forces Kill One Protester and Injure 50 on the 58th Friday of Demonstrations in Gaza”, press release, 10 May 2019, available at: https://mezan.org/en/post/23525 [accessed: 14 May 2019].
[8] The UN Independent Commission of Inquiry on the 2018 Gaza Protests, “No Justification for Israel to Shoot Protesters with Live Ammunition”, press release, 28 February 2019, available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24226&LangID=E [accessed: 14 May 2019].